Blogi

Lahden kokoomus tyytymätön kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen

Lahden kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitystä 1.-2.11.2021. Kaupunginhallituksen talousarvio on 21,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 alijäämä ja taloussuunnitelmakauden 2022-2024 kumulatiivinen yli 30 miljoonan euron (32,7 M€) alijäämä ei tyydytä kaupunginhallituksen kokoomusjäseniä. Omissa esityksissämme ja äänestyksissämme pyrimme kaupunginjohtajan esittämän 22 miljoonan alijäämän pienentämiseen.

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT
Esitimme konsernihallinnon palvelualueen käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot osaan 2,2 miljoonan euron tulolisäystä vuodelle 2022, jolloin 7,12 M€ myyntivoitot nousivat 9,32 M€:oon. Halusimme varmistaa, että myyntitavoitteisiin on vahvempi poliittinen tahtotila. Perusteluissamme toimme erityisesti esille, että omaisuuden myyntivoittoja ei tule käyttää käyttötalouden hoitamiseen, vaan ne on osoitettava elinvoimainvestointeihin.
Esityksemme hyväksyttiin yksimielisesti.

LUMO-OHJELMAN ESITETYT SÄÄSTÖT PERUSOPETUKSEEN
Äänestimme kaupunginjohtajan pohjaesityksen puolesta, jossa uudistumis- ja muutosohjelman (LUMO) 1,6 M€:n säästöt perusopetukseen olisi säilytetty. LUMO-ohjelmassa 30 kk:n aikana tavoitellaan talouden tasapainoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Pohjaesitys kuitenkin hävisi 4-6 muutosesitykselle, jossa 1,6 M€:n säästötavoite poistettiin. Varmistimme, että esitetyt arviot henkilötyövuosien vähenemisestä eivät olisi tarkoittaneet esim. yhteistoimintaneuvotteluja, vaan henkilötyövuodet olisivat pienentyneet ns. luonnollisen poistuman kautta.
Esitimme myös, että 1,6 M€:n säästöt löydettäisiin ensisijaisesti sivistyksen palvelualueen ostopalveluista, mutta viranhaltijoiden mukaan säästöihin oli helpompaa sitoutua henkilötyövuosien vähentämisellä kuin ostopalveluihin puuttumisella olemassa olevien sopimusten vuoksi. Noin puolet sivistyksen palvelualueen ostopalveluiden kustannuksista koostuu ateriapalveluista, siivouspalveluista ja ICT-palveluista. Palvelusopimusten huomattavasti nouseviin kustannuksiin vaikuttavat erityisesti hintojen nousu (materiaalit, energia jne.).

MENOLISÄYKSIÄ MUISTA RYHMISTÄ VIELÄ YLI PUOLI MILJOONAA LISÄÄ
Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä esitettiin lisäksi yli puolen miljoonan edestä muita alijäämää heikentäviä toimia. Torppasimme näitä alijäämää entisestään lisänneitä esityksiä yhteensä 510 000 euron edestä. Alijäämää oltiin syventämässä mm. LUMO-ohjelman perumisella Wellamo-opiston hintojen korotuksen osalta, kirjastolle esitetyllä määrärahan lisäyksellä sekä liikunnan ja kulttuurin vastuualueen LUMO-ohjelman toimenpiteiden puolittamisella.

YKSITYINEN VARHAISKASVATUS PIENENTÄÄ KAUPUNGIN INVESTOINTITARPEITA
Talousarvion käsittelyn aikana käydyn keskustelun pohjalta kaupunginjohtaja teki muutoksen omaan esitykseensä varhaiskasvatuksen palveluista siten, että ”Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelun piirissä olevista lapsista saa olla noin 1/3 palvelun tuotannosta. Palvelun käyttöä ohjataan turvaamalla riittävä oma varhaiskasvatuspaikkojen tarjonta, mikä mahdollistaa myös kaupungille mahdollisuuden hallita palveluverkkoaan.”
Esitimme, että yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa ei mekaanisesti rajata kolmannekseen, jotta varhaiskasvatuksen palveluissa olisi enemmän joustovaraa ja perheillä parempi valinnanmahdollisuus. Julkinen ja yksityinen voivat mielestämme hoitaa laadukkaan varhaiskasvatuksen yhdessä ilman mekaanisia ja liian eksplisiittisiä rajoja. Investointitarpeita arvioitaessa onkin huomioitava, että yksityisillä palveluntarjoajilla on edellytyksiä toimia.
Äänestystulos oli 5-5 ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana äänellä hävisimme äänestyksen.

LUMO-OHJELMAAN HANKE- JA OSTO-OSAAMISTA
Teimme tekstilisäyksen talouden tasapainottamisen ohjelmaan, jossa ”Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen, menojen pienentämiseen, omaisuuden realisoimiseen, hankintojen kehittämiseen ja omaisuudesta saatavien tuottojen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä.” Kaupungin hankinnoissa onkin mielestämme keskityttävä mm. • Hankinta- ja osto-osaamisen lisäämiseen
• Yritysvaikutuksien parempaan arviointiin
• Kaupungin hankkeisiin liittyvän viestinnän parantamiseen
• Yritysten kanssa käytävän markkinavuoropuhelun tiivistämiseen

TAVOITTEENA TULOPOHJAN VAHVISTAMINEN
Emme voi olla tyytyväisiä vahvasti alijäämäiseen talousarvioon huolimatta siitä, että kyseessä on ns. ylimenokauden talousarvio, jossa on sekä pandemian jälkeisiä korjaustoimenpiteitä sekä huomattavaa epävarmuutta tulevan sote-uudistuksen jälkeisestä tulo- ja menoarviosta. Talousarviossa panostetaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja kasvuun, mihin olemme tyytyväisiä, mutta rakenteellisia muutoksia kaupungin toimintaan tarvitaan edelleen.
Päätöksenteon tuleekin jatkossa painottua entisestään kaupungin tulopuolen eli veropohjan vahvistamiseen. Yritysten kasvumahdollisuudet, kuntalaisten koulutustason nousu vastamaan alueen työvoimatarpeita sekä erityisesti nuoriso-, pitkäaikais- ja maahanmuuttajien työttömyyden taklaaminen ovat keinoja, joihin tulee keskittyä jatkossa enemmän. Vain hyvin menestyvillä yrityksillä, työllistyvillä kuntalaisilla sekä päätöksenteon johdonmukaisuudella turvataan hyvinvoiva Lahti ja hyvinvoivat lahtelaiset.
Talousarvion käsittely jatkuu, kun kaupunginvaltuusto päättää veroprosentista 15.11.2021 ja lopullisesta talousarviosta 22.11.2021.

Milla Bruneau
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja
(Kuva: Lahden kaupunki, Lassi Häkkinen)