Blogi

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.3.2022

Lahden kaupungin menestys ja kehittäminen on suurelle osalle lahtelaisia sydämen asia. Meille päättäjille sen täytyy olla vielä enemmän. Meidän täytyy suhtautua siihen intohimoisesti ja vastuullisesti ja joka päivä omalla toiminnallamme ja esimerkillämme osoittaa, että olemme sen luottamuksen arvoisia, joita kuntalaiset ovat meille vaaleissa osoittaneet.

Yksi merkittävimmistä asioista kaupungin tulevaisuuden kehittämisessä on kunkin valtuustokauden alussa laadittava kaupunkistrategia. Sitä laatiessamme asettamme itsellemme ja kaupunkiorganisaatiolle selkeitä tavoitteita, joita viranhaltijat ja kaupungin henkilöstö sitten laittavat käytäntöön.

Kaupungin tulee myös kutsua muut sen lähellä olevat tahot mukaan sekä laatimaan mutta myös toteuttamaan strategiaa yhdessä. Kukaan – eikä varsinkaan kaupunki – saa yksin aikaiseksi mitään. Ainakaan mitään merkittävää. Kaupungin rooli onkin entistä enemmän toimia alustana muille toimijoille, joille se ikään kuin antaa luvan tehdä, sen sijaan, että kaupungin odotetaan hoitavan asioita yksin.

Siksi strategiatyötä on tälläkin kertaa tehty yhdessä laajan osallistujajoukon kanssa. Meidän päättäjien tehtävä on oikeastaan vain osana tätä yli puoli vuotta kestänyttä prosessia luoda strategialle lopulliset raamit konkreettisine tavoitteineen ja mittareineen. Toki niistäkin tulee totta vasta sitten, kun ne näkyvät kaupunkiorganisaation jokapäiväisessä arkisessa työssä.

Haluankin heti aluksi kiittää viranhaltijoita hyvästä ja osallistavasta strategiaprosessista sekä erityisesti niitä satoja, lähes tuhatta lahtelaista, jotka ovat antaneet aikaansa ja näkemyksiään tämän tänään päätettävän kaupunkistrategian työstämiseksi.

Kuntalaisten, lasten, kaupungin viranhaltijoiden ja henkilöstön, elinkeinoelämän, kuten myös vanhus- ja vammaisneuvoston, seurakunnan, opiskelijoiden ja korkeakouluelämän ja muiden sidosryhmien osallistuminen on ensiarvoisen tärkeä muistutus siitä, keille kaupunkistrategiaa loppujen lopuksi tehdään – nimittäin sitä tehdään jokaiselle lahtelaiselle. Kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistava ja hyvin johdettu prosessi toivottavasti auttaa myös sitoutumisessa strategiaan ja sen tavoitteisiin.

Tänään päätettävä strategia mittareineen on erittäin hyvä kokonaisuus ja kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis sitoutumaan siihen. Se on rohkea kaupunkistrategia, mikä yhtä aikaa tunnistaa kaupungin haasteet, mutta vielä vahvemmin tunnistaa kaupungin lukuisat mahdollisuudet.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis tarttumaan näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarvittavalla ponnekkuudella yhteistyössä viranhaltijoiden, kaupungin henkilöstön, konserniyhtiöiden, alueen korkeakoulujen, yritysten sekä muiden kaupungin lähellä olevien kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä sitoutuu asetettuihin tavoitteisiin ja muistuttaa samalla, että strategia ei missään nimessä ole poissulkeva dokumentti vaan ikään kuin minimi, jota meidän täytyy tavoitella.

Jos ja kun matkan varrella uusia, hyviä toimenpiteitä kaupungin kehittämiseksi tulee vastaan, niihin olemme valmiita tarttumaan myös. Siksi olemme sitä mieltä, että ihan kaikkia asioita ei ole tarpeen myöskään kirjata strategiaan, koska aukottomasti kaikkia tulevaisuuden mahdollisuuksia emme tietenkään pysty ennustamaan.

Toisaalta arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, sekin on hyvä mittari, että mikäli kaikissa nyt asettamissamme tavoitteissa onnistumme, niin sitten strategia on ollut liian löysä ja kunnianhimoton. Eli pidetään rima tarpeeksi korkealla – joka päivä – kukaan muu sitä rimaa meille ei nosta. Ei muut kunnat tai kaupungit varsinaisesti toivo meidän onnistumistamme tai menestymistä – kyllä se on meidän lahtelaisten yhteinen asia.

Toisin sanoen maalissa ei varmasti olla neljän vuoden päästä ja siksi olisikin tarpeen miettiä myös sitä, mitkä ovat niitä teemoja, jotka vaativat enemmän aikaa toteutuakseen ja joita viemme eteenpäin valtuustokauden jälkeenkin. Ehkä juuri perustettu parlamentaarinen työryhmä voisi keskenänsä miettiä myös tätä asiaa.

Olen strategiaprosessin aikana tuonut esille, kuinka eri kaupungin lähellä olevat sidosryhmät ovat ikään kuin löytäneet yhteisen kielen siitä, mikä meille yhteisesti on kaikkein tärkeintä. Kulttuuria eri yhteisöihin luodaankin nimenomaan yhteisellä kielellä.

Kun lukee tarkasti läpi niitä seikkoja, joita strategiaprosessissa eri sidosryhmiltä on noussut kaikista tärkeimpinä teemoina kaupungin kehittämiseksi, huomaa helposti, että meillä on yhtäällä hyvin samanlaiset huolet ja toisaalla hyvin samanlaiset toiveet.
Keskiössä ovat hyvinvoinnin edistäminen ja pahoinvoinnin vähentäminen, työllisyyden lisääminen ja yritysten menestyminen. Opiskelijamäärän lisääntyminen ja viihtyminen kaupungissa. Kaupungin mainetyön ja viestinnän tärkeys sekä pitovoiman vahvistuminen jne. Se on hyvä pohja, jolle rakentaa – ja pohja, joka on nyt hyvin saatu sisällytettyä strategian kolmen pääteeman alle.

Kestävästi elinvoimainen, hyvinvoiva ja uudistuva kaupunki on kaupunki, jossa me haluan elää, johon mielellämme houkuttelen muitakin asumaan, jota edelleen innostuneesti suosittelemme ja myymme tänne sijoittumistaan pohtiville yrityksille ja johon mielellämme kutsumme vieraita niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin.

Syksyllä 2021 aloitettu strategiaprosessi on ollut vähintään hyvä, osittain jopa kiitettävä, mutta aina on mahdollisuus tehdä paremmin. Parannettavaa strategiatyön prosessissa on sen poliittisessa johtamisessa. Tästä meidän kaikkien on syytä ottaa opiksi. Mitään muuta syytä en keksi sille, että osa poliittisista ryhmistä on kokenut tarpeelliseksi tuoda vielä viime metreillä muutosesityksiä strategiaan ja sen mittareihin, kun asiaa on kuitenkin käsitelty pitkään ja hartaasti.

Mitä tärkeämpi tai vaikeampi asia valtuustolla on päätettävänä, sitä enemmän niiden valmisteluun on käytettävä aikaa ja niistä on käytävä keskustelua. Toki ei pidä pelätä äänestämistäkään, vaikka näin tärkeässä asiassa toivottavaa olisi, että yhteinen näkemys löytyisi poliittisen neuvotteluprosessin kautta.

Lopuksi haluan todeta, että tänään päätettävä strategia jää kuitenkin vain sanahelinäksi, jos emme yhdessä pidä huolta siitä, että kaupungissa ja sen johtamisessa vallitsee kehitysmyönteinen ilmapiiri. Meillä jokaisella on tästä vastuu. Jokaisella lahtelaisella ja meillä päättäjillä erityisesti.

Joka päivä meidän on valittava, uskommeko tämän kaupungin mahdollisuuksiin vai emmekö usko. Joka päivä me päättäjät valitsemme myös esimerkiksi sen, kuinka omalta osaltamme autamme viranhaltijoita ja kaupungin henkilöstöä onnistumaan strategian toteuttamisessa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Strategialla ei ole mitään merkitystä, jos emme osaa yhdessä luoda eteenpäin menevää tekemisen meininkiä ja sen sijaan suuntaamme energiamme esimerkiksi asioihin, joiden selvittäminen tai työstäminen toimii juuri päinvastaisesti.
Kannustankin, että kaikessa toiminnassamme pohdimme, kuinka oma toimintamme vaikuttaa kaupungin kehitysmyönteisen ilmapiirin edistämistä.

Sanoilla on merkitystä.
Tavoilla on merkitystä.
Asenteilla on merkitystä.
Me itse valitsemme, kuinka toimimme – ei kukaan muu.