Niinistö Sari 51 v. Kerinkallio

Aikuiskasvatustieteen maisteri (KM), terveydenhoitaja, diakonissa

Inhimillinen Tekijä. ”Terveys, Koulutus, Ympäristö”. Rehellisesti oikealla.

Olen 51v- nainen, jonka teesinä on: “Inhimillinen tekijä”
Minulle tärkeitä teemoja ovat tasapainoinen talous, terveys, koulutus ja
ympäristö sekä liikunta. Oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys ja
tasapuolisuus ovat vahvuuksiani. Pyrin ajattelemaan ja toimimaan
yhteisen hyvän puolesta, en oman tai jonkun tietyn viiteryhmän etujen
ajajana.

MiniCV:

Äiti, vaimo, kaupunginvaltuutettu, hyvinvointikuntayhtymän vpj,
sivistyslautakunnan vpj ja yhdistystoimija.

Koulutukset mm. aikuiskasvatustieteen maisteri, terveydenhoitaja,
diakonissa, kosmetologi

Erilaisia paikallisia ja valtakunnallisia vaikuttamisen paikkoja on 15
poliittisen toiminnan vuosiin mahtunut lukuisia. Kiitos luottamuksesta.
Olen lähtenyt mukaan “parantamaan maailmaa”- sillä tiellä olen yhä.

Mielestäni lahtelaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita
tulevallakin vaalikaudella:

– On etsittävä vastuullisesti ratkaisuita vähenevän rahan ja kasvavien
kuntalaisten tarpeiden keskellä. Vastuullinen vaikuttaja ei voi lähteä
vaaleihin vain lupaamalla kuntalaisille uusia erilaisia asioita vaan
päättäjän tulee olla valmis myös karsimaan, järkeistämään, tehostamaan
ja uudelleen organisoimaan. On tärkeätä, että yhtäkään kuntalaista ei
jätetä yksin silloin, kun avun tarve on todellinen.

– Sosiaali- ja terveyspalveluita pitää edelleen kehittää niin, että
niiden saatavuus erityisesti ns. matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevän
toiminnan osalta paranee. Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa
alueellamme nykyisin hyvinvointikuntayhtymä. Terveyspalvelujemme pitää
toimia niin, että pystymme kilpailemaan muiden kuntien kanssa ja olla
ylpeitä vetovoimaisista palveluistamme. Kunnassa haasteena on terveyden
edistäminen yli sektorirajojen.

– Lasten ja nuorten pitää saada kasvaa ja opiskella terveissä
turvallisissa ympäristöissä. Päiväkodit, koulut jne. ovat kaupunkimme
investointi ja korjaustarpeidemme kärkipaikoilla. Terveellinen sisäilma
on lasten, nuorten ja kasvatushenkilöstön oikeus. Lapsivaikutusten
arviointi tulee olla osa jokaista päätöstä.

– Syrjäytymisen ehkäisy on erittäin tärkeää. Kaikkia mahdollisia toimia
ja voimavaroja on syytä käyttää, jotta esim. nuoret työllistyisivät ja
löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa.

– Ikäihmisten on saatava elää kaupungissamme kokien olevansa
arvostettuja ja huomioituja. Heidän ääntään on kuultava palveluita ja
kaupunkirakennetta kehitettäessä. Esteettömään liikkumiseen ja
esimerkiksi muistisairauksien huomioimiseen mm. infrassa on
kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Ikäihmisten palveluiden
kehittäminen sosiaali- ja terveyssektorilla avopalveluiden suuntaan
tarkoittaa Sarille sitä, että laitosvaltaisuuden purku näkyy kasvavina
ja riittävinä resursseina avoterveydenhuollossa mm. kotipalveluissa.

– Keskustan kehittämistä Lahden sydämeksi pitää edelleen jatkaa. Uudet
yritykset ja asukkaat, työpaikat ja toimiva logistiikka takaavat sen,
että Lahti on tulevaisuudessakin hyvä paikka olla ja elää. Keskustaa ei
saa päästää näivettymään. Lahden tulee kehittyä edelleen ympäristö- ja
yritysystävällisenä kaupunkina. Lahdessa on ainutlaatuinen sijainti
suhteessa pääkaupunkiseutuun, ainutlaatuinen luonto ja vetovoimaista
yritystoimintaa. Näitä asioita on osattava markkinoida niin, että
kaupunkimme kasvaa ja verotulot lisääntyvät.

– Liikuntapalvelut ovat tärkeä osa kaupunkilaisten hyvinvoinnin
ylläpitämistä. Arki- ja hyötyliikunnan ja kuntoilun edellytyksiä on
pidettävä yllä ja kehitettävä (esim. pyöräilyn mahdollisuuksien
parantaminen). Toimivalla kaupunkirakenteella ja
liikuntamahdollisuuksilla on merkittävä vaikutus myös terveyskulujen
hillitsemiseksi. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat osa
ennaltaehkäisevää toimintaa. Jokaiselle lahtelaisella nuorelle pitäisi
turvata mahdollisuus harrastaa. Kirjastopalvelut on pidettävä
maksuttomina ja kirjastojen toimintaa on kehitettävä. Sivistys ja
itsensä kehittämisen mahdollisuus tuo kaupunkiimme henkistä pääomaa.

– Lahti on viihtyisä ympäristökaupunki ja siltä pohjalta sitä tulee
edelleen kehittää. Viheralueet, vesistöt, kevyen liikenteen väylät ja
keskustan tuntumassakin aistittava luonto antavat Lahdelle omaleimaista
luonnetta. Sataman alue on kunnostettava ja liitettävä urheilukeskuksen
ja keskustan kanssa toimivaksi matkailuvaltiksi kaupunkiimme. Opastuksia
ainutlaatuisiin virkistyskohteisiimme on parannettava.

– Päätöksenteossa tulee aina huomioida yritysvaikutukset, sillä ilman
yrityksiä ei Lahdessa ole työpaikkoja. Ilman työpaikkoja on vaikea
synnyttää hyvinvointia. Rattaat on pidettävä pyörimässä. Yksityiset
yritykset ovat monesti myös palveluntuottajia ja täydentävät siten
sopivasti julkisia palveluitamme. Päätöksissä on huomioitava se, että
verovaroin kaikkia kuntalaisten palveluita ei pystytä turvaamaan.
Siksikin on hyvä, että palveluyritykset tuovat kuntalaisille
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia valita palveluitaan.

-Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistotoiminnan kehittäminen ovat
merkittävin tulevaisuustekijämme. Koulutukseen ja akateemisiin
työpaikkoihin Lahdessa on panostettava kaupunkimme vetovoimaisuuden,
työ- ja opiskelupaikkojen takia. Laadukkaan perusopetuksen ja
monipuolisen lukiokoulutuksen tason säilyttäminen on tärkeää, mutta
Lahti tarvitsee myös korkeakoulutuksen arvon tunnustamista ja
tunnistamista.

-Kaupungin velkaantumista on pystyttävä hillitsemään ja päättäjien on
oltava valmiita miettimään keinoja byrokratian keventämiseen, hallinnon
järkeistämiseen ja palveluiden kehittämiseen kustannustehokkaasti.
Verotusta ei voi enää kiristää, se ei ole realistinen keino kaupunkimme
talouden kohentamiseksi.