Blogi

Lahden huumeongelmaan puuttuminen vaatii kohdennettua strategiaa

Lahdessa on tehty paljon huumeongelman eteen, mutta päihdeongelma kasvaa teoista huolimatta. Päihteiden käyttö erityisesti nuorten keskuudessa on kasvanut nopeasti erittäin laajamittaiseksi ja panostuksia palveluiden järjestämiseksi tarvitaan edelleen. Kun kaupungin näkökulmasta pohditaan huumeiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin tarttumista, tulee strategiassa huomioida eri tasot, joilla päihdeongelma ilmenee. Kunkin tason keinovalikoima poikkeaa toisistaan eikä yhtenäisellä strategialla saavuteta tuloksia kaikissa ikäryhmissä.

Ensimmäinen ja tärkein taso on lasten ja nuorten kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ. Hyvät tulokset päihdetyön tässä vaiheessa luovat nuorten tervettä kasvupohjaa ja vähentävät toimenpiteitä myöhempien vaiheiden työskentelyltä. Toinen taso on alaikäisten päihteidenkäyttäjien ohjaus ja hoitaminen. Lastensuojelulla on merkittävä rooli tässä yhteydessä, mutta myös omalla paikkakunnalla tehtävällä perhetyöllä on mahdollisuuksia, johon kaupunki voi antaa entisestään vahvemman panoksensa. Perinteisten lastensuojelullisten toimenpiteiden ohella on tärkeää havaita, että jo teini-ikäiselle nuorelle voi muodostua vakava riippuvuus, joka tarvitsee ensisijaisesti osaavaa päihdekuntoutusta. Lakiin emme kuntatasolla voi puuttua, mutta kaupungilla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia ostopalveluita nuorille hankitaan. Kolmantena ryhmänä on mahdollisesti lastensuojelun jälkihuollossa olevat 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, joiden elämänlaatuun ja terveyteen on mahdollista vaikuttaa toimimalla hoitoonohjauksessa ripeästi. Viimeisenä ryhmänä ovat yli 25-vuotiaat aikuiset, joilla mahdollisesti käyttö on jo pitkittynyt. He tarvitsevat päivittäisiä palveluita, kuten neulojen vaihtopistettä, hoitoon ohjausta, päihdesairaanhoitajan käyntejä ja yöpymismahdollisuuksia.

Keskeisimmät asiat, joilla kaupunki pystyy lisäämään päihteiden ongelmakäytön ehkäisyä, tehdään strategian alkuvaiheessa. Nuorten ja erityisesti heidän vanhempiensa tiedotusta lisäävillä koulukiertueilla, harrastustoimintaan sitouttamisella, etsivällä nuorisotyöllä ja ohjaamopalveluilla tehdään arvokasta huumeiden vastaista työtä. Yhden luukun periaatteella tehtävä hoitoonohjaus olisi ensiarvoisen tärkeä tuki myöhemmillä tasoilla.
Jo nyt olemassa olevia yhteistyöpalveluita tulee edelleen ylläpitää ja lisätä. Tällaisia ovat mm. huumehaittoja ehkäisevien yhteistyökumppaneiden, järjestöjen ja yhdistysten tarjoamat palvelut, kuten neulojenvaihtopiste, palveluohjaus, asunnottomien asumispalvelut ja päihdekuntoutujien päivätoiminnan järjestäminen. Huumeiden vastainen työ on tärkeää ja sitä täytyy tehdä tiiviissä yhteistyössä yli puoluerajojen. Panostamalla ongelman hoitamiseen nyt säästetään päihdeliitännäisten sairauksien ja muiden laajojen päihdeongelmasta syntyvien kulujen muodostumisessa.

Mia Mironoff, rehtori, tanssitaiteen maisteri, kuntavaaliehdokas